Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Sociálna práca má zmysel vtedy, ak je včasná, účinná a adresná

7.7.2022

Niektorí pacienti sú pri prepúšťaní z nemocnice v stave, ktorý im neumožňuje, aby sa dokázali aj v domácom prostredí postarať sami o seba. Ak neponúkne pomocnú ruku rodina alebo iní blízki pacienta, nepriaznivú situáciu klienta nemocnice rieši sociálny pracovník. Mgr. Daniela Merčáková je sociálnou pracovníčkou v Nemocnici AGEL Zvolen a rieši nepriaznivú sociálnu situáciu v rodine hospitalizovaného pacienta. V rozhovore zhodnotila základné aspekty práce sociálneho pracovníka.

Odkiaľ pochádzate, kde pôsobíte, čo ste študovala, ako dlho sa venujete sociálnej práci?

Pochádzam z malej dedinky Trnavá Hora, kde som strávila svoje detstvo a kam som sa aj po tridsiatich rokoch znovu vrátila. Znamená to  pre mňa spolupatričnosť, blízkosť, je to miesto mojej rodiny, rodičov, priateľov a známych, je to sieť vzťahov a kontaktov.  Ľudia si tu stále pomáhajú, navzájom sa poznajú a riešia vzniknuté  problémy. Dá sa povedať, že tieto slová sú v podstate synonymom sociálnej práce, čo znamená vedieť, poznať a pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú. Sociálna práca je multidisciplinárna profesia, ktorá je založená na praktických skúsenostiach sociálnej práce a poznatkoch iných vied ako napr. psychológia, právo, sociológia, filozofia, sociálna politika, pedagogika.

Čo vás motivovalo študovať odbor sociálna práca a pracovať ako sociálna pracovníčka v nemocnici? Ak ste študovali, alebo stále študujete, aký odbor?

Sociálnu prácu študujem na VŠZaSP v Bratislave a nové vedomosti s dlhoročnými praktickými skúsenosťami sú mi veľkým prínosom v práci sociálneho pracovníka v zdravotníctve. V magisterskej práci som sa venovala otázke dlhodobej starostlivosti o starších ľudí v kontexte sociálnej práce z pohľadu rodinných príslušníkov, kde som poukazovala na nedostatky a hlavné problémy manažmentu včasného zabezpečenia následnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, kde hlavný problém predstavuje  kooperácia a prepájanie  zdravotných a sociálnych služieb.

Mnohí z nás si iste položia otázku, čo predstavuje náplň práce  sociálnej pracovníčky v nemocnici? Aké problémy rieši a ako? 

Sociálna práca v zdravotníctve je súčasťou ošetrovateľského a liečebného procesu a vychádza z holistického prístupu k človeku. Je to práca zameraná na integráciu človeka do spoločnosti, prípadne, ak integrácia už nie je možná, ide o zabezpečenie dôstojného prežitia zvyšku jeho života.  Klientmi sociálnej práce v nemocnici sú prevažne osamelo žijúci starí ľudia, bezdomovci, ľudia z marginalizovaných a segregovaných komunít, pacienti, ktorí sú obeťami domáceho násilia, zanedbávania starostlivosti, pacienti bez totožnosti, pacienti pod vplyvom návykových látok a drog, osoby ťažko zdravotne postihnuté, deti, u ktorých je evidentne zanedbávaná osobná starostlivosť, deti so syndrómom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa, deti, ktoré sú nechcené a určené na adopciu, deti z utajených pôrodov a pod.  Klientmi sociálneho pracovníka v nemocnici sú aj rodinní príslušníci pacientov, ale aj zamestnanci nemocnice, ktorí potrebujú pomoc pri riešení rôznych sociálnych problémov. Ako vidíte, klientela sociálneho pracovníka v nemocnici  je širokospektrálna a   samotná sociálna  práca okrem odbornosti je flexibilná činnosť a závisí nielen od charakteristiky jednotlivých klientov, ale aj od podstaty problému. Ako sociálna pracovníčka zastávam názor, že  sociálna práca má vtedy zmysel, ak je včasná, účinná a  adresná.

Ako vyzerá pracovný deň sociálnej pracovníčky v nemocnici?

Ako vyzerá môj pracovný deň? Na túto otázku je naozaj ťažká odpoveď. Určite sa budete čudovať, keď poviem, že sociálna práca v nemocnici sa nedá nalinajkovať, každý deň prináša nových klientov, nové problémy, nové výzvy. Dôležité je určiť si priority a nezabúdať na čas. Čo mám na mysli? Tak napríklad pobyt na Oddelení dlhodobo chorých alebo v liečebni dlhodobo chorých  je určený zdravotnou poisťovňou na 21 dní, pobyt v Domove ošetrovateľskej starostlivosti, kedy pacientovi polovicu uhradí zdravotná poisťovňa, je 31 dní, vydanie rozhodnutia a posudku na odkázanosť na sociálnu službu sa riadi správnym zákonom, umiestnenie klienta v zariadeniach sociálnych služieb je možné na základe zaradenia klienta do poradovníka čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Komu a čomu sa venujete vo vašej práci?

Sociálna práca v nemocnici sa vykonáva prevažne na základe poradenskej paradigmy. To v praxi znamená celodenná komunikácia, kooperácia a manažovanie, poznanie silných a slabých stránok klienta a vyhodnotenie rizík.  Pacientovi - klientovi prostredníctvom sociálneho poradenstva pomôžem krok za krokom vyriešiť jeho sociálny problém. Samotný proces začína identifikáciu klienta, nahlásia mi ho ošetrujúci lekári, vrchné sestry, prípadne ma navštívi klient a jeho rodinní príslušníci. Štúdiom dostupných dokumentov, zdravotnej dokumentácie, rozhovorom sa pokúsim zistiť, čo najviac informácií o klientovi.  Ak je to možné,  komunikujem s pacientom priamo na oddelení. Ak pacient nekomunikuje, ale aj  v prípade bezdomovcov, osamelo žijúcich ľudí a pod., kontaktujem mestský, obecný, úrad políciu, terénnych sociálnych pracovníkov a  neziskové organizácie.

Čo sa s pacientom deje po prepustení z nemocnice?

Pri zabezpečení ďalšej starostlivosti po prepustení z hospitalizácie si zhotovujem tzv. prepúšťací plán, ktorý zahŕňa ďalšie zariadenia a inštitúcie, ktoré sociálne a zdravotné služby poskytujú. Zabezpečujem umiestnenia pacientov  na oddeleniach ODCH, v zariadeniach DOS, LDCH, a v hospicoch, zabezpečujem opatrovateľskú službu, službu Agentúry domácej ošetrovateľskej služby, vybavujem opatrovateľský príspevok. Pre umiestnenie klienta v ZSS je potrebné skompletizovať zdravotnú dokumentáciu a vypracovať sociálny posudok a žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. V tomto smere spolupracujem so sociálnymi pracovníkmi  na mestských a obecných úradoch, ale aj na VÚC.  V prípade príspevku na opatrovanie a kompenzáciu ŤZP kompletizujem zdravotnú dokumentáciu a spolupracujem s ÚPSVaR. S ÚPSVaR spolupracujem pri vyplácaní dávok štátnej sociálnej podpory a pomoci. So Sociálnou poisťovňou riešim vybavovanie PN, dlhodobej OČR, zastupujem klientov pri vybavovaní invalidných, starobných a iných dávok zo systému sociálneho zabezpečenia. So zdravotnými poisťovňami spolupracujem pri zabezpečení zdravotníckych pomôcok. Spolupracujem s jednotlivými zariadeniami sociálnych služieb, či sú to zariadenia pre seniorov, špecializované zariadenia, domovy sociálnych služieb, útulky atď. V spolupráci s Oblastným riaditeľstvom policajného zboru SR vybavujem doklady pre hospitalizovaných klientov, zisťujem totožnosť, nahlasujem požívanie alkoholu a drog maloletých pacientov...Dá sa povedať, že moja práca je celodenné komunikácia, kooperácia, ktorá vychádza z poznania podstaty problémy klienta, zo znalosti platnej legislatívy, zo znalosti sociálnej siete a možností regiónu.

Vie vás na pozícii sociálnej pracovníčky niečo prekvapiť ?

Samozrejme. V mojej práci neexistuje jeden rovnaký prípad a jeden rovnaký postup. Najčastejšie ma prekvapuje neochota, alebo nezáujem kompetentných participovať na vyriešení problému. Je ľahké povedať ,,to sa nedá, to nejde“. U nás v nemocnici to ísť musí, sme limitovaní časom a  zdravotnými poisťovňami a sociálny pracovník aj rodinou klienta, ktorá sa snaží napríklad seniora udržať na hospitalizácii v nemocnici, čo najdlhší čas. Tak, ako lekárska alebo ošetrovateľská diagnóza, aj sociálna diagnóza je ovplyvňovaná mnohými faktormi. V sociálnej práci klient predstavuje bio-psycho-sociálno - spirituálnu jednotku, ktorá je v interakcii s prostredím. Zvyčajne  je interakcia v rovnováhe, ak sa poruší nastáva problém.

Nájdete si popri svojej práci čas na relax? Ako sa zvyknete odreagovať?

Popri mojej práci sa samozrejme venujem rodine, starostlivosti o  rodičov, voľný čas rada trávim s vnúčatami,  popri tom si nájdem čas na prácu okolo domu a v záhrade. Zbožňujem domáce zvieratá, takže u mňa nájdete psov, mačky, kozy, ovce. Balzamom na dušu je určite príroda, a preto   rada chodím do lesa na dlhé túry. Pred dobou rúškovou som pravidelne navštevovala fitnes centrum.

Dozvedeli sme sa, že ste súťažne bežkovali. Poviete nám o tom viac? Vyhrali ste aj nejakú cenu?

V zime sa venujem zjazdovému lyžovaniu a bežkovaniu. Mojim úspechom je 3. miesto na Bielej stope SNP, zúčastnila som sa 2x Vasovho behu vo Švédsku, ktorý je dlhý 90 km, v Marcialongu som 70 km odbehla 4-krát. Čím dlhšie, čím strmšie, tým lepšie! Mojou výzvou je odbehnúť 120 km v Nórsku. Neviem, či covid nebude robiť problémy aj v nasledujúcej sezóne. A ostatné záujmy? Zbožňujem históriu. Viem, že jej poznanie ma posúva vpred a poskytuje mi reálny pohľad na život, a preto, keď mám chvíľu, tak študujem, čítam, chodím po archívoch, po múzeách. 

Späť