Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5201 111
045/5201 245
zvolen@careservices.sk

Pracoviská

Dom ošetrovateľskej starostlivosti (DOS)

Dom ošetrovateľskej starostlivosti (DOS) je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľská rehabilitácia pacientom, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí.

Pre koho je zariadenie určené?

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme osobám so zmeneným zdravotným stavom na základe odporučenia lekára ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

V prípade dostupnosti lôžok prijímame aj pacientov z domáceho prostredia a čakateľov na umiestnenie do zariadení sociálnych služieb. Pomáhame aj s krátkodobými pobytmi v prípade, ak sa príbuzní nemôžu z rôznych dôvodov starať o svojho blízkeho /dovolenka, služobná cesta a pod./

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme na 3. poschodí Spoločného pavilónu Nemocnice AGEL Zvolen a.s.

Ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť poskytujeme pacientom/klientom:

 • s imobilizačným syndrómom,
 • s chronickým ochorením,
 • s neurologickým ochorením,
 • po chirurgickom výkone,
 • s obmedzenou hybnosťou po úraze,
 • s narušenou integritou kože,
 • v rekonvalescencii,
 • v rehabilitačnom programe.

Počas pobytu zabezpečujeme:

 • komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť,
 • ošetrovanie rán, dekubitov,
 • prevenciu vzniku dekubitov,
 • prevenciu komplikácií z imobility,
 • ošetrovateľskú rehabilitáciu, fyzioterapiu, nácvik sebestačnosti, aktivizáciu a mobilizáciu,
 • podávanie liekov, injekcií
 • tlmenie bolesti.

Pobyt so spoluúčasťou zdravotnej poisťovne:

 • Pobyt s príspevkom zdravotnej poisťovne, cena za ošetrovací deň na dvojlôžkovej izbe je 20,00 €.
 • Pobyt s príspevkom zdravotnej poisťovne, cena za ošetrovací deň na dvojlôžkovej izbe s nadštandardným vybavením je 30,00 €.

Pobyt bez spoluúčasti zdravotnej poisťovne (samoplatca):

 • Pobyt bez príspevku zdravotnej poisťovne, cena za ošetrovací deň na dvojlôžkovej izbe je 45,00€.
 • Pobyt bez príspevku zdravotnej poisťovne, cena za ošetrovací deň na dvojlôžkovej izbe s nadštandardným vybavením je 55,00€.

Postup pri umiestnení pacienta/klienta do DOS:

V prípade záujmu o umiestnenie pacienta do DOS kontaktujte osobne alebo telefonicky vedúcu sestru v čase od 12:30 – 14:30 :
Mgr. Andrea Sopková
Telefón : +421 905 581 541
e-mail: dosvrch@nzv.agel.sk

Pre pobyt v DOS je potrebné vyplniť tlačivo: 

Tlačivá vypĺňa všeobecný praktický lekár, lekár špecialista alebo lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti.

 • Formuláre obdržíte na oddelení DOS alebo na webovej stránke
 • Pred prijatím pacienta do DOS uzavrie odborný zástupca DOS Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti s pacientom, alebo jeho zákonným zástupcom (dohoda sa uzatvára priamo na mieste s vrchnou sestrou DOS).
 • Platba sa realizuje vopred na dohodnutú dĺžku pobytu.

Zoznam vecí potrebných k umiestneniu v DOS:

 • preukaz poistenca,
 • občiansky preukaz,
 • zdravotná dokumentácia,
 • návrh na poskytnutie ošetrovateľskej starostlivosti
 • indikačný formulár pre poskytovanie starostlivosti v Dome ošetrovateľskej starostlivosti,
 • veci osobnej potreby,
 • hygienické potreby,
 • zdravotnícke pomôcky pre inkontinentných klientov,
 • ordinované lieky v originálnom balení na 1 mesiac,
 • iné pre pacienta potrebné zdravotnícke pomôcky / pomôcky na ošetrovanie dekubitov alebo chronických rán, stomické pomôcky a pod./

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytuje odborný a kvalifikovaný personál pod vedením odborného zástupcu DOS. Prostredníctvom vysoko kvalifikovaného personálu chceme prispieť i k riešeniu problému chronicky chorých občanov. Navodením rodinnej atmosféry, humánnym prístupom a poskytnutím komplexnej zdravotno-sociálnej starostlivosti pomôžeme občanom nachádzajúcim sa v sociálnej núdzi dosiahnuť vyššiu kvalitu života.

Dĺžka pobytu v zariadení

Dĺžka pobytu v DOS je maximálne 1 mesiac. V prípade záujmu o dlhší pobyt je potrebné individuálne sa dohodnúť s odborným zástupcom DOS.