Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Informácie o PET/CT

 1. Všeobecné informácie o PET/CT
 2. Objednávanie pacientov
 3. Vyznačenie najvhodnejšej metodiky PET/CT vyšetrenia
 4. Žiadanka na vyšetrenie
 5. Príprava pacienta
 6. Indikácie vyšetrenia
 7. Niekoľko najbežnejších indikácií k PET/CT vyšetreniu.
 8. Ďalšie indikácie PET/CT vyšetrenia
 9. Príprava pacienta na vyšetrenie
 10. Priebeh vyšetrenia

1. Všeobecné informácie o PET/CT

PET/CT je jedna z najmodernejších diagnostických vyšetrovacích metód, ktorá v sebe spája dve základné modality a to – počítačovú tomografiu (CT) a pozitrónovú emisnú tomografiu (PET). Ide o kombináciu morfologického a funkčného - metabolického vyšetrenia, ktoré sa najčastejšie využíva v onkológii.

Pacienti sa vyšetrujú na kombinovanej PET/CT kamere a to po vnútrožilovom podaní glukózy, označenej pozitrónovým žiaričom.

Pozitrónová emisná tomografia využíva anihilačné žiarenie pozitrónových rádiofarmák, ktoré sú vyvíjané od polovice minulého storočia. Pokrok výpočtovej techniky a zdokonalenie zložitých kamier umožnil, že v 90tych rokoch preniká táto zobrazovacia metodika do medicínskej praxe.

Prvá PET kamera v Českej republike bola inštalovaná v roku 1999 v Nemocnici Na Homolce.

Ako rádiofarmakum s pozitrónovým žiaričom sa najčastejšie využíva 18 Fluór, ktorý je naviazaný na jednoduchý cukor – glukózu. Pri rozpade tohto fluóru vzniká anihilačné žiarenie s energiou 511 keV, ktoré sa detekuje pomocou špeciálnej PET kamery.

Polčas rozpadu 18F je pomerne krátky, približne 110 minút.

Pri CT, ktoré je súčasťou kamery, sa využíva röntgenové žiarenie.

V priebehu vyšetrenia je pacient vystavený rádioaktívnemu žiareniu, ktorého množstvo nie je pre organizmus priamo nebezpečné. Prínos pre správnu diagnostiku a liečbu ochorenia zreteľne prevyšuje isté menšie riziko. Vyšetrenie nemá invazívny charakter a nie je bolestivé.

Výhodou tohto kombinovaného PET/CT vyšetrenia je to, že pacient je prakticky súčasne a v nezmenenej polohe vyšetrený dvoma zobrazovacími modalitami, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Toto významne spresňuje diagnostiku rôznych, prevažne nádorových chorôb.

Na PET/CT pracovisku v Banskej Bystrici je nainštalovaný najmodernejší prístroj firmy Siemens, ktorý v sebe spája jedinečnú technológiu prvého molekulárneho multidetektorového CT a veľmi presného PET scanera (Biograph mCT).

Personálne je pracovisko vybavené skúsenými zdravotníckymi pracovníkmi v tomto odbore a to lekármi, fyzikom, rádiofarmaceutom a rádiologickými asistentmi.

na začiatok stránky

2. Objednávanie pacientov

 • Objednávajúci lekár musí poznať indikácie a kontraindikácie vyšetrenia.
 • V prípade potreby, najmä u alergických pacientov, vykoná vhodnú medikamentóznu prípravu kortikoidmi a antihistaminikami už deň vopred a túto prípravu uvedie lekár na sprievodnom lístku.
 • Pacientovi poskytne základné informácie o type vyšetrenia. Dôležité je, aby bol pacient pred vyšetrením nalačno.
 • Lekár podrobne vyplní originálnu žiadanku o PET/CT vyšetrenie.
 • Je vhodné priložiť ďalšiu potrebnú obrazovú a zdravotnícku dokumentáciu (kópie prepúšťacej správy, CD nosiče s CT, MR a pod., prípadne ich pacient prinesie so sebou).

na začiatok stránky

3. Vyznačenie najvhodnejšej metodiky PET/CT vyšetrenia

podľa uvedených možností (na žiadanke vyznačí lekár)

 • štandardné vyšetrenie trupu (od lebečnej bázy po hornú tretinu stehien)
 • doplnkové vyšetrenie s vyznačením časti tela (napr. oblasť kolena)
 • vyšetrenie mozgu (samostatné alebo doplnkové)
 • vyšetrenie srdca (osobitná príprava a špeciálna indikácia kardiológa)

Je vhodné, aby sa lekár vyjadril aj k možnosti podania jódovej kontrastnej látky a prípadne k využitiu nízkodávkového CT (tzv. low dose CT), ak pacient mal nedávno vykonané plnohodnotné CT z oblasti záujmu a toto je k dispozícii vo formáte DICOM.

Môžeme vykonať fúziu obrazov pomocou nášho softwaru. V prípade neistoty si vyšetrujúci lekár na PET/CT pracovisku vyhradzuje právo rozhodnúť o najvhodnejšom postupe u konkrétneho pacienta.

 1. štandardné kontrastné vyšetrenie - s i.v. podaním kontrastnej látky
 2. natívne vyšetrenie - bez i.v. podania k.l. (ťažké alergie, tyreotoxikóza, nefropatie a ďalšie kontraindikácie)
 3. nízkodávkové CT, tzv. low dose CT (využíva sa napr. u detí, pri kontrolných vyšetreniach pri postihnutí pľúc, opakované kontroly u lymfómov, myelóme a pod.). Pri tomto type vyšetrenia je dávka žiarenia znížená asi na 1/7.

Kvalita zobrazenia pľúcneho parenchýmu a skeletu je na diagnostickej úrovni, dobre hodnotiteľná. Parenchymatózne orgány sú zobrazené zníženou kvalitou a preto sa popisujú len orientačne a ich zobrazenie sa využíva predovšetkým na anatomickú orientáciu pre PET scany.

na začiatok stránky

4. Žiadanka na vyšetrenie

Odporúčame odoslať žiadanku prostredníctvom tohto online formulára. No vyplnenú žiadanku môžete poslať aj poštou, alebo emailom na adresu:

e-mail: info@ageldiagnostic.sk
AGEL DIAGNOSTIC a.s.
PET/CT
Cesta k nemocnici 1
975 17 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kontakt na pacienta musí byť jasne vyznačený, s uvedením adresy, telefónneho čísla, prípadne emailovej adresy. Originál žiadanky pacient prinesie na vyšetrenie.

Výnimočne v prípade akútneho stavu je vyšetrenie možné dojednať telefonicky s lekárom na telefónnom čísle +421 48 418 0338, +421 918 840 084.

Ak sa pacient z vážnych dôvodov nemôže na vyšetrenie dostaviť v určený dátum, musí to včas oznámiť na pracovisko na telefónnom čísle +421 48 418 0338, +421 918 840 084 alebo osobne. Bude preobjednaný a namiesto neho môže byť vyšetrený ďalší pacient. Vyšetrenia sú počtom prísne plánované, kvôli ekonomickej a časovej náročnosti vyšetrenia.

na začiatok stránky

5. Príprava pacienta

 • Pacient vynechá cvičenie a väčšiu fyzickú aktivitu 24 - 48 hodín pred vyšetrením.
 • Minimálne 6 hodín nesmie jesť, piť sladké nápoje a žuvať žuvačku. Odporúča sa len ľahšia večera.
 • Pacient si sebou donesie 1 liter nesladenej tekutiny.
 • Diabetici v liečbe – si zoberú so sebou jedlo, tablety a v prípade nutnosti užívať inzulín aj tento. V týchto prípadoch je vhodné dojednať presné načasovanie vyšetrenia. Aplikácia inzulínu pred vyšetrením znehodnocuje kvalitu scanov.
 • Všeobecne je vhodná dostatočná hydratácia – zavodnenie pred vyšetrením a po ňom.
 • Alergickí pacienti sú podľa závažnosti pripravení medikamentózne deň vopred alebo hodinu pred vyšetrením na našom pracovisku podaním tablety antihistaminika, príp. kortikoidov vnútrožilovo.
 • Úzkostní pacienti a väčšie deti môžu dostať podľa potreby na našom pracovisku sedatíva.
 • Lieky dlhodobo používané nie je nutné vynechať.
 • Menšie deti sú pripravované osobitne v spolupráci s pediatrom alebo lekárom ARO.
 • Po ukončení vyšetrenia a odchode z nášho pracoviska je potrebné dodržiavať odporúčané hygienické opatrenia a predovšetkým sa vyhýbať kontaktu s deťmi a tehotnými ženami.
 • V prípade, že pacient dostal sedatívum alebo antihistaminikum nesmie viesť dopravný prostriedok.
 • PET/CT srdca vyžaduje osobitnú prípravu, ktorú konzultujte individuálne telefonicky alebo poštou!

na začiatok stránky

6. Indikácie vyšetrenia

U prevažnej väčšiny nádorov dochádza ku zvýšenému vychytávaniu a hromadeniu fluórodeoxyglukózy.

 • PET/CT je preto vhodné vyšetrenie na staging a restaging týchto typov nádorov.
 • Na základe intenzity hromadenia FDG je možné tiež odhadnúť grading nádoru.
 • Určiť najvhodnejšie miesto pre cielenú biopsiu.
 • Sledovať efekt liečby
 • Vyšetriť pri podozrení na lokálnu recidívu.
 • Dif. dg fibrotických štruktúr a viabilného nádorového tkaniva po ukončení liečby.
 • Dlhodobo sledovať pacientov a zisťovať prítomnosť metastáz, najmä pri stúpaní nádorových markerov.

Niektoré výnimky, kde nemusíme pozorovať zvýšenú kumuláciu FDG predstavuje primárny diferencovaný typ karcinómu v prostate, dobre diferencovaný hepatocelulárny karcinóm a časť diferencovaných neuroendokrinních nádorov. Nižšia aktivita býva aj u nádorov obsahujúcich vysoký obsah mucínu, ďalej u niektorých nádorov obličiek, u sarkómov nízkeho stupňa a pod.

Limitujúcim faktorom môže byť aj veľkosť ložiska a to v závislosti od jeho metabolickej aktivity. Ložisko s nižšou aktivitou, pod 5 mm sa nemusí zobraziť.

Krátky časový odstup od operácie (menej ako 6 týždňov), chemoterapie (menej ako 4 týždne) a rádioterapie (menej ako 3 mesiace) - môže spôsobiť falošne pozitívne nálezy.

na začiatok stránky

7. Niekoľko najbežnejších indikácií k PET/CT vyšetreniu.

Maligné lymfómy (Hodgkinov a non- Hodgkinov lymfom)

 • Iniciálny staging - u agresívnejších typov ( Hodgkinova choroba, veľkobunkový difúzny lymfóm, Burkitov lymfóm, plazmocytóm)
 • Restaging
 • Predikcia účinnosti chemoterapie, kedy už po 2. cykle môže strata viability nádoru spôsobiť vymiznutie akumulácie FDG
 • Odlíšenie fibrotických tkanív v reziduálnom infiltráte od viabilného nádoru po ukončení liečby.
 • Podozrenie na transformát u menej agresívneho typu lymfómu na agresívnejší (Richterov syndrom)

Kolorektálny karcinóm

 • iniciálny staging
 • restaging
 • monitorovanie chemoterapie a rádioterapie, pri stúpaní hladiny nádorových markerov
 • odlíšenie presakrálnej fibrózy od recidívy nádoru
 • suspektná lokálna recidíva
 • vyšetrenie pred a po liečbe pečeňových metastáz – resekcia, RFA, chemoembolizácia

Nádory testes

 • Kontrola efektu liečby gonadálnych nádorov a prípadný staging extragonadálnych nádorov.
 • U seminómov je štandardne doporučované PET/CT vyšetrenie reziduálnych post-terapeutických infiltrátov.
 • U neseminómov je predikcia viability reziduálnych infiltrátov v individuálnych prípadoch vhodná.

Bronchogénny karcinóm

 • dif. dg. solitárnych pľúcnych uzlov (maligne vs. benígne)
 • (zobrať do úvahy zvýšenú metabol. aktivitu v antrakotických uzloch, aktívnych tbc ložiskách, u sarkoidózy apod.)
 • Staging a restaging primárneho nádoru
 • (zobrať do úvahy, že časť mucinóznych bronchioloalveolárnych typov nemusí mať zvýšenú metabolickú aktivitu)
 • odlíšenie atelektáz od viabilného nádorového tkaniva
 • Sledovanie efektu liečby
 • (zobrať do úvahy komplikácie liečby ako postradiačná pneumonitida, mykotický zápal, fistula, talkáž a podobne, ktoré môžu mať zvýšené vychytávanie FDG)
 • Plánovanie RAT
 • Susp. recidiva po operácii
 • Dif. dg metastáz v nadobličkách od benígnych adenómov.

Karcinóm pankreasu

 • dif. dg. solidných a semisolidných nádorov od zápalových ložísk (v čase bez klinických známok zápalu)
 • odlíšenie malígnych nádorov od chronickej pankreatitídy
 • Staging a restaging (pred operáciou a chemoterapiou)
 • Susp. recidíva nádoru

GIST – gastrointestinálny stromálny tumor

 • Staging a restaging ochorenia
 • Sledovanie efektu liečby - (reakcia na Glivec je evidentná už po niekoľkých dňoch)
 • Susp. recidíva viabilných nádorových ložísk pri nejednoznačnom náleze na konvenčných zobrazovacích metódach

Karcinómy hlavy a krku

 • Staging ochorenia (určenie infiltrovaných LU, podozrenie na vzdialené metastázy, zistenie synchrónnych a metachrónnych metastáz)
 • Hľadanie primárneho nádoru pri zistenej metastáze v LU na krku
 • Plánovanie rádioterapie
 • Kontrola efektu liečby
 • Odlíšenie fibrotického tkaniva v reziduálnom infiltráte od viabilného nádoru
 • Susp. lokálna recidíva nádor

Karcinóm prsníka a gynekologické nádory

 • Staging a restaging ochorenia
 • Kontrola efektu terapie u metastazujúcich nádorov
 • Dlhodobé sledovanie (susp. MTS pri vzostupe nádorových markerov)

Karcinóm štítnej žľazy

 • Staging anaplastického karcinómu šž
 • Restaging medulárního karcinómu šž
 • susp. recidíva diferencovaného karcinómu šž pri negatívnym výsledku
 • 131I-scintigrafie alebo MIBI-Tc99m scintigrafie

Malígny melanóm

 • Staging individuálne podľa klinického nálezu a vyšetrenia sentinelových LU
 • Restaging a sledovanie efektu terapie
 • Susp. relaps ochorenia - nejednoznačné nálezy pri konvenčných zobrazovacích metódach, kde je výhodné využiť tradične vysokú metabolickú aktivitu v metastázach melanómu

Nádory obličiek

 • Staging pri podozrení na lokálne pokročilý nález zisteného nádoru
 • (vziať do úvahy, že samotné primárne nádory obličiek nemusia zvýšene hromadiť FDG)
 • Kontrola efektu liečby (operačnej, biologickej apod. )
 • Susp. lokálna recidíva nádoru
 • Susp. metastázy alebo generalizácia ochorenia (dif.dg adenómov od metastáz v nadobličke)

Primárny nádor neznámej etiológie a lokalizácie

 • podozrenie na prítomnosť nádorového ložiska v tele pri nejednoznačných nálezoch konvenčních zobrazovacích metód a klinických príznakoch.
 • Hľadanie primárneho nádoru pri zistenej metastáze (napr. v LU, v mozgu apod.)

na začiatok stránky

8. Ďalšie indikácie PET/CT vyšetrenia

 • Zápaly - lokalizácia zápalových ložísk – komplikácie TEP, spondylodiscitída, abscesy, aktívna retroperitoneálna fibróza, a pod.
 • Horúčka neznámej etiológie (FUO) - vaskulitídy, nádory, ložiskové zmeny.
 • Neurológia - lokalizácia epileptického fokusu pred operáciou, niektoré demencie (najčastejšie Alzheimerova choroba), u nádorov mozgu je vhodná kontrola po liečbe a odlíšenie postradiačnej nekrózy od prípadných reziduí alebo recidív. Využíva sa len u nádorov vyššieho gradu.
 • Kardiológia – zápalové cievne a pooperačné komplikácie - zápalové aneuryzmy aorty, periaortitis chronica, komplikácie by pasu, zisťovanie viability myokardu.

na začiatok stránky

9. Príprava pacienta na vyšetrenie

 • Pacient vynechá cvičenie a väčšiu fyzickú aktivitu 24- 48 hodín pred vyšetrením.
 • Minimálne 6 hodín nesmie jesť, piť sladké nápoje a žuvať žuvačku. Odporúča sa len ľahšia večera.
 • Pacient si donesie 1 liter nesladkej tekutiny.
 • Diabetici v liečbe – si vezmú so sebou jedlo, tablety a v prípade nutnosti užívať inzulín aj tento. V týchto prípadoch je vhodné dojednať presné načasovanie vyšetrenia. Aplikácia inzulínu pred vyšetrením znehodnocuje kvalitu scanov. Všeobecne je vhodná dostatočná hydratácia – zavodnenie pred vyšetrením a po ňom.
 • Alergickí pacienti sú podľa závažnosti pripravení medikamentózne deň vopred alebo hodinu pred vyšetrením na našom pracovisku podaním tablety antihistaminika, príp. kortikoidov vnútrožilovo.
 • Úzkostní pacienti a väčšie deti môžu dostať podľa potreby na našom pracovisku sedatíva.
 • Lieky dlhodobo používané nie je nutné vynechať.
 • Menšie deti sú pripravované osobitne v spolupráci s pediatrom alebo lekárom ARO.

na začiatok stránky

10. Priebeh vyšetrenia

Vyšetrenie prebieha na pracovisku s otvorenými žiaričmi v tzv. kontrolovanom pásme, kde sa musia dodržiavať stanovené hygienické predpisy. Vstup tehotných žien a detí /okrem pacientov/ nie je dovolený. Prítomnosť ďalších osôb sa presne eviduje v knihe návštev.

Pacient musí počítať s tým, že sa na našom pracovisku zdrží 1,5 – 2 hodiny.

Je vhodné voľnejšie oblečenie, bez väčších kovových doplnkov.

Po príchode na oddelenie nukleárnej medicíny sa pacient hlási v príjmovej ambulancii, kde dostane formulár s informovaným súhlasom a s poučením o možných rizikách. Pacient po jeho prečítaní podpisom vyjadrí súhlas s vyšetrením. Odovzdá určenému pracovníkovi prípadne ďalšiu potrebnú zdravotnícku dokumentáciu, ktorá mu bude po vyšetrení vrátená. Podľa indikácie k vyšetreniu dostane aj pripravenú kontrastnú látku na pitie, kvôli vyplneniu črevných kľučiek a žalúdka.

Následne pacientovi po vpichu do prsta zistíme hladinu krvného cukru. Hladina vyššia ako 11mmol/l znemožňuje vyšetrenie a pacient bude preobjednaný. V prípade alergie alebo úzkosti dostane pacient vhodné medikamenty.

Ak nie je glykémia nad určenú hodnotu, pacient prechádza do aktívnej časti oddelenia, do tzv. kontrolovaného pásma.

V aplikačnej miestnosti nasleduje priame podanie malého objemu rádioaktívnej glukózy do žily alebo u niektorých pacientov do predtým zavedenej vnútrožilovej hadičky – kanyly.

Pacienti sú kanylovaní kvôli prípadnému podaniu jódovej kontrastnej látky pri CT vyšetrení.

Po podaní fluórodeoxyglukozy pacient strávi asi hodinu v kľude v určenom aktívnom boxe, kde može sedieť alebo ležať. V priebehu tohto času sa glukóza vychytáva v chorobných ložiskách.

Samotné vyšetrenie na PET/CT kamere prebieha v leže a trvá asi 20 minút. Pacient odloží len hrubšie časti oblečenia a kovové predmety. Počas vyšetrenia sa nehýbe a riadi sa pokynmi zdravotníckeho personálu.

Štandardne sa vyšetruje rozsah tela od lebečnej bázy po hornú tretinu stehien. V indikovaných prípadoch sa môže doplniť vyšetrenie mozgu a prípadne ďalšie časti tela. Pred vyšetrením mozgu pacient leží v pološere, prípadne aj so zavretými očami.

U niektorých pacientov je potrebné podať aj jódovú kontrastná látka zavedenou vnútrožilovou hadičkou a to pomocou automatického injektora, ktorý je pripojený ku PET/CT kamere. Počas vyšetrenia je pacient zasúvaný do pomerne širokého kruhového otvoru v kamere tzv. gantry, kde prebieha samotné scanovanie tela. Vyšetrenie je možné aj u obéznych pacientov, približne do 220 kg.

Zdravotnícky personál počas vyšetrenia na kamere pacienta sleduje vizuálne a komunikuje s ním najčastejšie pomocou mikrofónu. V prípade nežiaducich účinkov po podaní kontrastnej látky je pripravený okamžite liečebne zasiahnuť. Reakcie na podané kontrastné látky sú veľmi zriedkavé a pomerne rýchlo vymiznú. Veľmi ojedinelo sa môže vyskytnúť závažnejšia alergická reakcia.

Po skončení vyšetrenia je pacient ešte pol hodiny po podaní kontrastnej látky v aktívnej čakárni, kde má ešte zavedenú kanylu pre prípadné riešenie zdravotných problémov.

Ak užije sedatíva alebo niektoré lieky proti alergii nesmie riadiť motorové vozidlo.

Rádioaktívna látka sa z tela vylúči do nasledujúceho dňa. Je potrebné dodržiavať hygienické odporúčania a nie je vhodné zdržiavať sa v blízkosti tehotných žien a malých detí.

Po vyšetrení, kvôli vylúčeniu FDG z tela, je vhodné piť viacej tekutín, ak to nie je u pacienta kontraindikované.

Výsledok vyšetrenia bude doručený objednávajúcemu lekárovi poštou, u väčšiny vyšetrení do jedného týždňa. Na požiadanie je možné zhotoviť aj obrazovú dokumentáciu na CD.

späť na úvodnú stránku oddelení